Přijímání nových řádových členů

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Jakým způsobem probíhalo přijímání nových členů do řad templářů? Stejně jako u ostatních vojenských řádů bylo přijímání nových templářů neveřejným obřadem. Nikdo mimo řád neznal jeho přesný průběh.

Noví bratři byli přijímáni při týdenních kapitulách v kapitulní síni sousedící s řádovým kostelem Přijímání bylo přesně vymezeno v článcích 657 – 678 pozdějšího rozšířeného Statutu řádu. Musel se přesně dodržovat jak ve slovech, tak i postupu.

Bezprostředně před obřadem samotným se uchazeč vykoupal v lázni. K iniciaci se dostavil už po rozmyšlení, na které měl dostatek času po prvním rozhovoru. Během té doby si ovšem uchazeče prověřoval i řád. Obřad se konal výhradně v noci, mnohdy až nad ránem.

Teprve po kladném výsledku prověření předstoupil uchazeč před kapitulu. Iniciaci řídil preceptor či zemský mistr spolu s bratrem knězem a mistrem domu (komturem) za přítomnosti bratří domu.

Pokud neměl nikdo námitky proti vstupu nového uchazeče do řádu, bylo pro něj posláno. Oděn do novického roucha s rozžatou loučí byl přiveden do místnosti sousedící s kapitulou, kde byl seznámen s velice tvrdým životem v řádovém domě. Po správném zodpovězení několika otázek, předvedli rytíři uchazeče před kapitulu, který zde poklekl před preceptorem, sepnul ruce a podle naučené formule požádal o přijetí.

Preceptor odpověděl žadateli stanovenou formulí, v níž vylíčil, jaké strasti ho v řádu čekají: „Nikdy nebudeš konati toho, co jest tvým přáním.Zvaž proto, ušlechtilý bratře, zdali jsi schopen tyto i jiné útrapy snášeti.“ Po odpovědi preceptor pokračoval: „Věz, ušlechtilý bratře, že společnost našeho domu nesmí nikdo vyhledati z chtíče moci, cti a majetku, ba ani pro pohodlí svého těla, nýbrž proto, aby se vyhnul hříchům tohoto světa, aby sloužil našemu Pánu, chudý a připravený káti se z hříchů pro dobro své duše. Věz, že každým dnem svého života budeš napříště sluhou a otrokem tohoto domu. Jsi k tomu pevně odhodlán?“ – „Ano, pane, s pomocí Boží.“  Na to se rytíři zvedají a modlí se Otče náš, kaplani vzývají Ducha svatého.

Následovaly opět otázky podle daného seznamu, na které již odpovídal před přistoupením ke kapitule. Jeden z rytířů přináší Evangelium, žadatel přikládá pravou ruku k Písmu svatému a přísahá, že bude na následující otázky upřímně odpovídat. Preceptor se opět ujímá slova a táže se postupně na tyto otázky: „Věříš v Boha, který nikdy nezemřel a nikdy nezemře? Máš ženu či snoubenku, jež si tě podle zákonů Církve svaté může vyžádat nazpět? Jsi již poslušný jinému Mistru nebo jsi v jiném řádu učinil slib? Dlužíš osobě světské něco, co jsi sám nemohl splatiti? Jsi zdráv na těle a nemáš skrytou nemoc? Slíbil jsi někomu peníze nebo dar odměnou za to, že ti dopomohl, abys byl přijat do řádu? Jsi rytíř a syn rytíře a urozené paní, zrozený z lože rytířského? Nejsi kněz ani diákon? Nebyl jsi exkomunikován?“

Po správném zodpovězení všech otázek preceptor naposledy varuje žadatele: „Chraň se lži, neboť jestli jsi zalhal, budeš jako křivopřísežník z našeho domu vypuzen!“ a obrací se na rytíře dvanáctičlenné přijímací kapituly, zdali někdo z nich nemá připomínky k dosavadnímu chování žadatele. Když přítomní bratři shledali, že nic nemluví proti přijetí, kandidát poklekl a položil ruku na Bibli otevřenou na místě, na kterém je při sloužené mši přijímáno tělo Páně. Pak zazněly jako slavnostní zpěv přísahy.

Poté se preceptor opět obrací k žadateli, tentokrát s výčtem požadavků, ptá se například: „Slibuješ Bohu a Marii, naší Paní rozmilé, že napříště, po všechny dny svého života budeš poslušen Mistra Templu a kteréhokoli velitele, který bude nad tebou?… Slibuješ Bohu a Marii, naší Paní rozmilé, že nebudeš míti majetku svého?... Slibuješ Bohu a Marii, naší Paní rozmilé, že silou, již Bůh ti propůjčil, dobudeš zpět Svatou zemi jeruzalémskou a že střežiti a chrániti budeš všechen křesťanský statek?... Slibuješ Bohu a Marii, naší Paní rozmilé, že zamlčíš komukoli jinému i bratru jiného řádu otázky, sliby vše ostatní z tohoto velkého dne?“ A on vždy odpověděl: „Ano, pane, k tomu mi dopomáhej Bůh!“

Preceptor na to odvětil: „A my, ve jménu Boha a ve jménu svaté naší Paní Marie a ve jménu svatého Petra Římského a našeho Otce papeže a ve jménu všech bratří Templu, my tě připouštíme ke všem dobrodiním domu, jež od počátku byla činěna a která mu budou činěna až do konce. Přijímáme tebe, tvého otce, tvou matku a všechny příslušníky tvého rodu, kteří jsou odhodláni účastniti se našeho konání. Stejně i vy přijímáte nás do všech dobrých skutků, jež jste vykonali a ještě vykonáte. Přislibujeme ti za to pouze chléb a vodu, zaručujeme prostý řádový šat a přebohatou námahu a práci.“

Nato vzal mistr řádový bílý plášť s šarlatovým křížem, položil jej novému bratru kolem krku a stáhl šňůrky. Preceptor pozdvihl přijatého, aby jej na znamení míru políbil na ústa, jako i bratří kaplani ho rovněž políbili. Následovala cesta do kostela (kaple) a přísaha: „Přísahám, že svá slova, síly i život zasvětím obraně víry v jediného Boha a tajemství víry; slibuji, že se podřídím a poslušen budu velmistra řádu; zaplaví-li Saracéni zemi křesťanskou, moře přeplavím a bratry své osvobodím; pomocnou ruku svou církvi poskytnu, jakož i králům proti vládcům nevěrců; pokud nestanou proti mně víc než tři nepřátelé, bojovati budu a na útěk se nedám; sám třebas do boje s nimi se dám, budou-li nevěrci…“

Re: Přijímání nových řádových členů

je mozne i dnes se stat clenem templarskeho radu

Re: Přijímání nových řádových členů

Proč zde neí ani po více jak čtvrt roku žádná odpověď?

Re: Přijímání nových řádových členů

Dobrý den,

templářský řád byl oficiálně zrušen v roce 1312.

Templáři byli mniši a proto nelze předpokládat existenci oficiálních potomků (a o neoficiálních potomcích samozřejmě nejsou žádné zprávy).

V současnosti existuje řada spolků a sdružení, které se prohlašují za následovatele těchto středověkých rytířů. Vzhledem k chybějícím důkazům však můžeme o jejich pravosti jenom polemizovat.

Máte pravdu. I když není

Máte pravdu. I když není klasické spojení mnich a,rytíř v jedné osobě, ale je to tak, co se týká templaru. A přídavek k tomu je i alchymista. Což je dnes známo. Ale i me by zajímalo zda se da přidat.

Ke komu se chceš přidat, když

Ke komu se chceš přidat, když žádný Templářský řád jako takový neexistuje? Záleží, proč se chceš k řádu přidat. Pokud jen pro slavný název, tak si znovu přečti tento úryvek z přísahy:

Věz, ušlechtilý bratře, že společnost našeho domu nesmí nikdo vyhledati z chtíče moci, cti a majetku, ba ani pro pohodlí svého těla, nýbrž proto, aby se vyhnul hříchům tohoto světa, aby sloužil našemu Pánu, chudý a připravený káti se z hříchů pro dobro své duše. Věz, že každým dnem svého života budeš napříště sluhou a otrokem tohoto domu. Jsi k tomu pevně odhodlán?

Pokud hledáš podobnou pokornou cestu, existuje několik klášterů i v zahraničí, kam je možné se "přidat". Kdo hledá, najde.

Pokud se mýlím, opravte mě.

Templáři

Tím bych si nebyl jist, myslím tím že řád templářů existuje. Ale je jich málo, i když mám Templářské předky, pořád nemohu být templářem. přes 4. století mám dlouhý rodokmen a stříbrný prsten po pra, pra, pra předkov. (je tam psané něco jiným jazykem, já sám to nedovedu přeložit) [neco na způsob "První"], nevím ja to s tím řádem je, ale pořád jsou mezi námi.

Máš templářské předky? Takže

Máš templářské předky? Takže tvůj pra pra pra předek byl odpadlík a zrádce řádu, porušil svou přísahu Bohu (ve které se zavazoval k celoživotnímu celibátu), obcoval s nějakou pochybnou ženštinou a některého z jejích bastardů jsi potomkem?

Pokud templáře obdivuješ tak proč je pošpiňuješ takovou trapnou historkou o předcích?

Templáři zasvětili své životy pravdě a ty je chceš oslavit lží?

prsten

Poslal by si mi foto toho prsteňa?

prsten

Poslal by si mi foto toho prsteňa?

(Žádný předmět)

Dobrý den, je možné i teď se

Dobrý den, je možné i teď se stát templářem? 

Jak já můžu dnes ,pomoci v

Jak já můžu dnes ,pomoci v boji. Opět Saracéni útočí na naše země. Mirek

významná pomoc

Samozřejmě můžeš pomoct.Přispěj tím že budeš příkladem ostatním.A věz,že to není lehké.Tato zvrácená doba postrádá morálku a lidi zásadních vlastností kteří mají rozhled a odhodlání bránit a aktivně vystoupit na ochranu slabších nebo nevědoucích ať už z jakékoliv příčiny.
Pro začátek zformuj okolo sebe alespoň skupinu tří lidí kteří cítí to samé jako ty sám.Zkus se skupinou zorganizovat např. čtení dějin českých panovníků nebo podobné vznešené téma.Tímto příkladem dáš do pohybu onu příslovečnou sněhovou kouli.Nenech se odradit nezájmem,počítej že se aktivně přidají po značné námaze 2 ze 100.A opravdu nezištně zůstanou opět jeden až dva z deseti již shromážděných.Vydáš se velmi těžkou cestu a značně ti to ovlivní život.Dej Bůh ať vytrváš ve svém ušlechtilém rozhodnutí.
Ono heslo..Non Nobis Domine,Non Nobis,Sed Nomini Patris...není jen tak.
S pozdravem a úctou k tvému záměru
Mayor Drack

Máš pravdu

Kdo by měl zájem podílet se na nějakém takovém společenství napište mi na mail: TheLastTemplaratseznam [dot] cz  

Můžem to probrat a rád se přidám.

Máš pravdu

Kdo by měl zájem podílet se na nějakém takovém společenství napište mi na mail: TheLastTemplaratseznam [dot] cz  

Můžem to probrat a rád se přidám.

Templáři žijí i dnes, jen už

Templáři žijí i dnes, jen už to není tak jak tomu bylo dříve.

Členové jsou pečlivě vybíráni a  není možné z někoho získat info o tom kdo je členem řádu.

Templari existuji :)

Pokud vas to vazne zajima, tak templari existuji. 

 

Da se k nim dostat tak, ze vstoupite k zednaru, a pote co se stanete "mistrem" (jestli je to spravne ceske slovo) a urcitych dalsich vecech, je mozne stat se clenem i zednaru. 

 

Vsechno se predava slovne, je to jeste narocnejsi prace a studium nez zednarstvi. Taky je potreba byt u vetsiho mesta a nejlepe v cizine, aby tam vubec nejaci byli; zednarstvi je rozsirene, templaru je opravu malicko. 

 

Zijeme v cizine, tak nevim jestli se tohle vztahuje i k CR.. spise ne. Ale hodne stesti. 

Zpropadení templáři už více

Zpropadení templáři už více než šest století neexistují...

Je zajímavá jejich přísaha, když všichni toužili ovládnout svět...

Za assassinské bratrstvo.

No dobře... Samozřejmě první část tohoto příspěvku neberte vážně jde o nárážku na templáře v assassin's creed. Také by mě zajímalo, jestli jsou nějací potomci... Ať už přímí nebo nepřímí. 

Templáři už více než šest

Templáři už více než šest století neexistují...

Je zajímavá jejich přísaha, když všichni toužili ovládnout svět...

Za assassinské bratrstvo.

No dobře... Samozřejmě první část tohoto příspěvku neberte vážně jde o nárážku na templáře v assassin's creed. Také by mě zajímalo, jestli jsou nějací potomci... Ať už přímí nebo nepřímí. 

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.