Templársky rád vo svetle nových objavov

Pergamen z Chinonu o procese s templármi

Predstavitelia Tajného vatikánskeho archívu zverejnili na tlačovej konferencii 25. októbra 2007 verejnosti dielo Procesuss contra templarios. Nákladnú knihu tvoria faximilne vydané súdne akty z procesu s rádom templárov. Medzi reprodukované originály pergamenov bola zaradená aj novoobjavená pozoruhodná listina, ktorá mení pohľad na rýchly a nepredvídaný zánik rádu.

V roku 2001 našla Dr. Barbara Fraleová v Tajnom vatikánskom archíve nesprávne založený dokument obsahujúci záznam z vypočúvania veľmajstra rádu a jeho ďalších predných predstaviteľov pápežskými vyslancami v roku 1308 na hrade Chinon.

Pauperes Commilitones Christi Templique SalomonicI

Chudobní rytieri Ježiša Krista a Šalamúnovho chrámu – názov, s akým rád vošiel do všeobecného povedomia – bol založený po prvej krížovej výprave v roku 1118 francúzskym rytierom Hugom de Payens. Hugo predložil kráľovi a patriarchovi Jeruzalema návrh na vytvorenie spoločenstva rytierov, ktorí by sa riadili mníšskymi pravidlami a venovali by sa ochrane pútnikov. Na koncile v Troyes v roku 1129 boli rádové pravidlá nanovo koncipované pod vplyvom sv. Bernarda z Clairvaux. Koncil mal pri tvorbe reguly na zreteli predovšetkým spásu rytierovej duše, než snahu o vytvorenie vojenskej jednotky. Napriek tomu kombinácia mníšskej disciplíny s vtedajším vojenstvom vytvorila lojálnu a disciplinovanú armádu v rovnošate. Podobu rádu ešte výrazne poznačila bula pápeža Inocenta II., ktorý templárom udelil významné privilégiá a podriadil ich priamo Svätej stolici.

Templári sa okrem ochrany pútnikov v zámorí podieľali aj na reconquiste, t. j. na znovudobývaní Pyrenejského polostrova z rúk Maurov. V Európe vznikla hustá sieť rádových panstiev, ktorých zisky slúžili na krytie vojenských výdavkov. Templári zohrali významnú rolu v rozvoji bankovníctva, ktoré sa pre nich stalo zdrojom veľkých príjmov. Vo finančnej oblasti získali takú dôveru, že niektorí králi im zverili vedenie svojich finančných záležitostí. Za krátku dobu sa stali vďaka podpore elít najsilnejším nábožensko-vojenským rádom, nadnárodným organizmom operujúcim v Stredomorí a Európe, koncentrujúcim vo svojich rukách značný majetok a vplyv.

Filip IV. Pekný a pápež Klement V.

Dejiny templárov sú úzko späté s osudom križiackych štátov. V roku 1291, keď bola dobytá posledná bašta križiakov – mesto Akkon, musel rád čeliť vlne kritiky. Pápež Mikuláš IV. verejne prehlásil, že k pádu mesta prispeli spory medzi templármi a johanitmi a navrhol ich zlúčenie.Nevôľu a závisť voči templárom vzbudzovalo aj ich povestné bohatstvo. Záujem na zjednotení rádov mal aj francúzsky kráľ Filip IV. Pekný, ktorý pomýšľal, že do čela nového zjednoteného rádu postaví jedného zo svojich synov. Filip chcel týmto spôsobom vyriešiť svoje finančné problémy, keďže dlhoval templárom peniaze. V roku 1305 bol aj vďaka podpore francúzskeho kráľa po takmer rok trvajúcich rokovaniach zvolený pápež, ktorý prijal meno Klement V. K prioritám nového pápeža patrila snaha vyhlásiť ďalšiu krížovú výpravu. V súvislosti s týmto zámerom navrhol zlúčenie rádu templárov a johanitov. Predstavitelia templárskeho rádu však návrh zamietli.

V tom čase začali niektorí vylúčení templári šíriť voči rádu závažné obvinenia. Filip IV. využil príležitosť a po predbežných vyšetrovaniach nechal v piatok 13. októbra 1307 so súhlasom hlavného inkvizítora Francúzska G. de Nogareta, avšak bez vedomia pápeža, pozatýkať všetkých templárov vo Francúzsku vo veľkej, do detailov premyslenej policajnej akcii, ktorá nemá v stredoveku obdobu. Piatok 13. je dodnes v mysliach ľudí zapísaný ako deň, ktorý prináša nešťastie.

Proces s kacírmi

Obvinenia šírené vylúčenými templármi sa stali základnou kostrou celého procesu a pozostávali zo štyroch hlavných bodov. Podľa obvinení musel nový člen počas vstupného rituálu zaprieť Krista, k ďalším patrilo obvinenie zo sodomie, t. j. z homosexuálnych praktík v ráde, z uctievania akéhosi idolu, čo sa však malo diať len na zasadnutí vyšších hodnostárov, a z úmyselne zle slúženej omše rádovými kňazmi.

Francúzsky kráľ začal hneď s vypočúvaním templárov a získavaním výpovedí pomocou mučenia. Súčasťou Filipovho plánu bola na vtedajšie pomery aj nebývalá snaha ovplyvniť verejnú mienku proti aj tak už neobľúbením templárom. Filip oslovil aj ďalších európskych panovníkov, aby postupovali voči templárom rovnako. Nič netušiaci pápež bol akciou šokovaný a zmohol sa len na opatrný protest. Nátlak, vytvorený prostredníctvom verejnej mienky a vynútených výpovedí, dotlačil pápeža k vydaniu buly nariaďujúcej uväznenie templárov v celom kresťanskom svete. Bolo jasné, že sa začal veľký proces s kacírmi. Pápež zistil, že ak chce mať vplyvna priebeh procesu, musí získať prístup k templárom a obzvlášť k vedeniu rádu uväzneného v kráľových žalároch. V roku 1308 sa podarilo Klementovi V. s niekoľkými kardinálmi v Poitiers osobne vypočuť bez nátlaku 72 templárov. Filipom dopredu vybraní a zastrašení rytieri, zdeptaní mučením a ročným väznením, neodvolali svoje výpovede spred roka, čím určili beh ďalších udalostí.

Pápež chcel tiež počuť výpoveď veľmajstra rádu Jacquesa de Molaya a ďalších vysokých hodnostárov väznených v Paríži. Väzni údajne kvôli chorobe nemohli doraziť do Poitiers, čo bol zrejme kráľov úskok, ale zastavili sa na hrade Chinon. Tu sa však podarilo pápežovým vyslancom uskutočniť vypočúvanie, ktorého záznam zachytáva Dr. Fraleovou novoobjavený pergamen. Počas výsluchu vedenie rádu priznalo neporiadky, najmä iniciačné rituály zahŕňajúce trojnásobné zapretie Krista vyžadované od novica aj pod nátlakom (pravdepodobne ako skúška vernosti cirkvi). Veľmajster a ďalší hodnostári sa však plne podriadili pápežovi, ktorý im udelil rozhrešenie a znova ich začlenil do cirkvi. Chinonský akt sa mal stať predpokladom k plánovanej reforme rádu, ktorá sa pápežovi ale už nepodarila zrealizovať.

Klement V. presunul rozhodnutie o osude jednotlivých templárov na vyšetrovacie komisie, ktorým mali na záver predsedať arcibiskupi. Rovnako zriadil aj ďalšiu ústrednú komisiu poverenú preskúmaním činnosti rádu, čím sa snažil odlíšiť priestupky jednotlivých osôb od viny celého rádu a tak ho snáď zachrániť. Výsledky z jej vyšetrovania sa mali stať podkladom pre cirkevný koncil, ktorý by rozhodol o osude rádu. Veľmajster a ďalší hodnostári odmietali v procese hájiť rád a snažili sa dostať pred pápeža, od ktorého očakávali oslobodenie. Na obranu rádu sa postavili prostí bratia. Nádej na zvrat vzišla v roku 1310, keď sa napriek väzbe a mučeniu odhodlalo rád brániť veľké množstvo radových templárov. Znova však zasiahol Filip IV. a nechal na diecéznom koncile v Paríži odsúdiť a následne upáliť 54 rytierov. Táto udalosť zlomila posledný odpor uväznených templárov brániť sa voči obvineniam. Ústredná komisia poverená vyšetrovaním rádu, ktorá márne žiadala o odloženie popravy, pochopila, že ďalšie pokračovanie vyšetrovania nebude smerovať nikam a požiadala pápeža o ukončenie vyšetrovania.

Koncil vo Vienne a Jacques de Molay

O definitívnom osude rádu sa rozhodlo v roku 1311 na koncile v meste Vienna. Pápež účastníkom koncilu podal zhrňujúcu správu o procese a po ďalších rokovaniach, vediac že očiernených templárov už nezachráni, navrhol namiesto odsúdenia, tak ako si to prial Filip IV., administratívne zrušenie rádu. Majetok templárov, ktorý od roku 1307 spravovali kráľovskí úradníci, previedol koncil na rád johanitov. Koncil tak skončil kompromisom, ktorý možno zažehnal schizmu s francúzskou cirkvou. Rozhodnutie o osude jednotlivých templárov ponechal pápež na provinčné koncily. Vo väčšine prípadov boli prepustení na slobodu, kde mohli začať civilný život, pričom pápež nariadil, aby z rádového majetku dostali istú finančnú čiastku.

O osude vysokých hodnostárov rádu uzavreli dohodu kráľ, parížsky arcibiskup a pápež. V roku 1314 Klement V. poveril troch kardinálov, ktorí mali odsúdiť veľmajstra a ďalších troch predných predstaviteľov rádu na doživotné väzenie. K novému vyšetrovaniu už nedošlo. Na priestranstve pred chrámom Notre Dame bol pred verejnosťou prečítaný dohodnutý rozsudok, počas ktorého nastal nečakaný zvrat: 70-ročný veľmajster rádu Jacques de Molay vystúpil a povedal, že rád bol nevinný a za svoju osobnú chybu považoval, že rád nebránil a snažil sa zachrániť si život. Rovnako vystúpil ešte jeden predstaviteľ rádu. Kardináli sa chceli poradiť s pápežom o ďalších krokoch, avšak Filip IV. neváhal, zvolal kráľovskú radu, ktorá oboch templárov ešte v ten istý deň odsúdila a upálila. „Pápež Klement, nespravodlivý sudca a krutý kat, rytier Gillaume de Nogaret, kráľ Filip, do roka vás povolám pred Boží súd. Buďte prekliati, vy aj vaše potomstvo.“ Toto boli údajne posledné slová veľmajstra templárov Jacquesa de Molay.

Na záver dodajme, že hlavní aktéri tejto drámy francúzsky kráľ Filip IV. a pápež Klement V. zomreli v tom istom roku ako posledný veľmajster rádu. V pozadí tejto aféry, ktorá bola na prvom mieste svojej doby, bol zápas svetskej moci stelesnenej Filipom s mocou cirkevnou. Ďalšie epizódy tohto boja v dejinách sa už bez rozbitia jednoty rímskej cirkvi neobišli.

Doplňkové informace

Nechybí tu něco?

Nechybí tu něco?

Co Ti chybi, Certe?? Nejaky

Co Ti chybi, Certe??
Nejaky obrazek?

Re: Templársky rád vo svetle nových objavov

Omlouvám se, že vstupuji na tyto stránky. Zajímá mne však vše, co se týká templářů. Chtěl bych vědět, zda bude proveden překlad knihy, nebo zda je možno někdy knihu vidět. Záhadami okolo templářů se zabývám již více než 25 let. Děkuji. S pozdravem Jindřich.

Re: Templársky rád vo svetle nových objavov

Príjemný deň prajem, je to dlhší čas, čo ste tu písali. Chcem sa Vás spýtať, či máte nejaké zaujimavé materiály čo sa týka templárov, kedže sa nimi zaoberáte viac ako 25 rokov.

Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že tu niekedy objavíte, že som Vám písala :)))

MpjpPvkxwCJ

Re: Templársky rád vo svetle nových objavov

nic proti ale templářský řád existuje a teď se chystáme na Ďábla který příjde roku 2012 z hradu housky

Re: Templársky rád vo svetle nových objavov

 to doufám že se na něho chystáte .. už je totiž 2012 :D

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.