Volba velmistra templářského řádu

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Velmistr řádu templářů měl knížecí důstojnost, psal se „kníže a velmistr z Boží milosti“. Měl rozsáhlou moc.

Mohl disponovat majetkem řádu, rozdělovat jej podle své libosti, dávat dary, jmenovat důstojníky (kromě nejvyšších), vybírat koně a zbraně, mít svou osobní pokladnu a šperkovnici, avšak nesměl bez svolení generální kapituly nebo konventu v Jeruzalémě obsadit žádný vyšší úřad (až po preceptory), prodat území, vypovědět válku, ujednat mír ani příměří. Řád a jeho velmistr požívali vysoké úcty i u svých úhlavních nepřátel – Saracénů.

Zemřel-li velmistr, maršál se postaral o jeho pohřeb, oznámil jeho smrt všem receptorům (provinciálním mistrům) a pokud to situace dovolovala, přikázal jim, aby se dostavili do Jeruzaléma (většinou byli „z technických důvodů“ volitelé pouze ze Svaté země, ale přihlíželo se k zastoupení bratrů různých templářských „národů“). Běžné záležitosti až do nové volby zařizoval Veliký preceptor jeruzalémský nebo velkopřevor. Nejvyšší vláda samozřejmě patřila Generální kapitule, která ovšem ještě nezasedla. Její místo nahrazoval konvent v Jeruzalémě.

Volba velmistra probíhala více dní, konala se v kapitulní síni. Shromáždila se řádová kapitula, zahrnující zástupce všech řádových provincií. Nejprve byl jmenován velkokomtur a navrženi kandidáti na velmistra, kteří ke kapitule promluvili. Velkokomtur jmenoval po poradě s nejvyššími hodnostáři volebního komtura (velitele voleb). To musel být bratr zasvěcený do všech záležitostí řádu a znající vlastnosti a zásluhy vysokých představitelů a preceptorů. Rada kapituly mu přidělila pobočníka, se kterým zůstal osamocen den a noc v rozmluvě a modlitbách k nadcházející volbě. Volební komtur nechal dalšího dne vyzvánět první hodinku modliteb, bratři se opět shromáždili v kapitulní síni, jež jen stěží pojala takové množství lidí, a zpívali mši Veni Creator spiritus (Přijď, Duchu svatý). V poledne pak volební komtur s pobočníkem přivolali další dva bratry, tito čtyři pak přivolali další dva, až jich bylo dvanáct a zaujímali pozici dvanácti apoštolů, avšak tak, aby volitelé byli z různých provincií i různých národností a zastoupeno bylo osm rytířů a čtyři sloužící. Těchto dvanáct, jimž symbolicky předsedal Duch svatý, pak vybralo jednoho kaplana, který zde zaujímal postavení Krista. V slavnostním a zvučném provensálském nářečí, jež je ve většině pojilo, požádal pak velkokomtur volitele, aby při úřadě jim svěřeném měli na mysli Boha a žádný jiný úmysl než čest a dobro řádu a Svaté země. Třináct volitelů se pak odebralo do přilehlé kaple, kde volili. V úvahu brali především zásluhy v bojích ve Svaté zemi.

Po skončení volby se vrátil volební komtur spolu s dvanácti dalšími voliteli zpět do kapituly a vyslovil k bratřím starobylou formuli, poté přistoupil k vyvolenému bratrovi, aby mu oznámil, že byl zvolen a nový velmistr klesl na kolena. Všichni bratří povstali a určení zvedli, ve svém srdci rozradostněni a v bázni Boží, svého velmistra a nesli ho na svých ramenou kaplí před hlavní oltář, aby Spasiteli ukázali muže, který byl vyvolen za hlavu řádu. Kněží zpívali písně chvály, které sbor v pobožnosti opakoval. Po mši nový velmistr povstal, čtyři nejvyšší úředníci ho ozdobili jeho pláštěm a uvedli do velmistrovského sálu. Potom vyvolal řádový maršál jméno nového velmistra třikrát z balkonu sálu shromážděnému lidu. Ještě ten den v noci zasvětili velmistra čtyři nejvyšší úředníci řádu do úplných regulí, jež mohli znát vedle něho pouze oni.

Tento všeobecný obřad se symbolicky opakoval ve všech provinciích a zemských částech stejným způsobem.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.