Staré Hrady

Traduje se, že templáři měli svoje sídlo i na tvrzi Stará. Z výprav do východních zemí si dle pověsti přivezli obrovské valouny zlata, které měli otevírat bránu do časoprostoru. Ty zde nechali zakopat a kopáče zaživa zazdili, aby nedošlo k vyzrazení úkrytu. Když chtěli templáři později poklad přemístit, skončili strašlivou smrtí, prchajíce před přízraky zemřelých. A tak skončí každý, kdo by se chtěl pokladu zmocnit. Staré Hrady se jako templářské sídlo objevují i v historické literatuře, např. v Dodatku je Kronice české od Václava Hájka z Libočan.

Tovačov

Tovačov se ve spojení s templáři objevuje ve Zprávě o Veveří z 18. století. Hrad i město s územím měli v 13. a na začátku 14. století patřit templářskému řádu a po jeho zrušení přejít na zemská knížata. O správnosti tvrzení ze zprávy však někteří historici pochybují. Otázka zdejšího působení templářů tak zůstává otevřená. Jistě víme, že v roce 1321 zastavil král Jan Lucemburský městečko a hrad Tovačov, vesnice Věrovany, Oplocany, Výkleky, Hrdibořice, Kralice na Hané a Pivín Jindřichovi ml. z Lipé.

Krásné Březno

Na místě dnešního zámku stával v minulosti panský dvůr s tvrzí. Vlastnictví tvrze je připisováno právě templářům. Nacházíme také zmínku o starém farním kostele v okolí tvrze, na kterém bylo možné spatřit známky kdysi přistavěných cel či světnic. „Cely“ u farního kostela napovídají spíše formě kláštera. Tyto poznatky shrnuje nejdříve historik Jan Schaller, dále pak Josef Edmund Horký a jiní. Jednotlivé stopy vedou k templářům, nemůžeme to však s jistotou potvrdit.

Pohledy do historie templářského řádu – III. část

V roce 1120 přichází do Svaté země jako poutník ze střední Francie další mocný velmož Fulko z Anjou. Stává se mimořádným (dnes bychom řekli externím) členem templářského řádu a po návratu mu daruje pravidelný příjem (po smrti Balduina II. se stane jeruzalémským králem a Jeruzalémské království dozná za jeho vlády největšího rozmachu).

Templštejn

Hrad Templštejn je nepochybnou templářskou památkou. Dokládají to tři dochované listiny: z roku 1298, 1301 a 1303. Od kdy templáři Templštejn vlastnili, nevíme. Templářská komenda byla na Templštejn přemístěna z blízkých Jamolic někdy po vybudování kamenného hradu v poslední čtvrtině 13. století. Hrad drželi templáři až do zrušení řádu. K místu se váže i pověst.

Pohledy do historie templářského řádu – II. část

Všimněme si blíže osudů zakladatele a prvního velmistra řádu Huga z Payns a hraběte Huga I. z Champagne. Hugo z Payns se narodil v roce 1080. Už v šestnácti letech se zúčastnil již zmíněné první křižácké výpravy v družině Godefroye z Bouillonu, byl při dobytí Jeruzaléma. Pak se odebral do Francie do služeb svého bratrance hraběte Huga z Champagne a stal se jeho důstojníkem. S ním se opět vypravil v roce 1104 do Svaté země. Nezdrželi se tam ovšem dlouho, záhy se vrátili.

Český Šternberk

Hrad Český Šternberk označuje za templářský uznávaný dějepisec ze 17. století Tomáš Pešina z Čechorodu ve svém díle Mars Moravicus, což jsou válečné dějiny Moravy do roku 1526. Pokud zde templáři působili, tak pravděpodobně jako hosté pána. Ve středověku byla přítomnost templářů na předních šlechtických hradech módní. Přímo ve vlastnictví pak templáři mohli mít např. kostel či kapli v okolí.

Kostomlaty pod Milešovkou

Z pověstí o hradu Kostomlaty, též označovaném jako hrad Sukoslav, se dozvídáme o zdejším působení templářského řádu. V této souvislosti se o Kostomlatech zmiňují zejména historici František Martin Pelcl a Maximilian Millauer. S jistotou víme, že je roku 1333 Boreš z Oseka prodal Chotěborovi z Herštejna.

Pohledy do historie templářského řádu

Jaké vlastně byly okolnosti založení řádu?

Ve 2. polovině 11. století se ocitl křesťanský svět ve smrtelném nebezpečí. V letech 1076 – 1077 seldžučtí Turci obsadili Sýrii, zmocnili se svatého města Jeruzalém a zhanobili Svatý hrob. Půlměsíc triumfoval v celém východním a jižním Středomoří. Roku 1085 padla Antiochie a Byzantská říše se ocitla ve velkém nebezpečí. V roce 1086 přispěchali afričtí Maurové na pomoc Maurům španělským a křesťanské armádě připravili u Zallacy krvavá jatka. Křesťanská Evropa se dostala do mohutných kleští. Proto papež Urban II.

Lemberk

Předchůdcem dnešního zámku Lemberk byl středověký hrad Löwenberg, založený ve 40. letech 13. století Havlem z rodu Markvarticů.

Syndikovat obsah